Klimaatslim Boeren in de polders bij Vlist

Polderaanpak: 21 deelnemers – 352 hectare

Een initiatiefgroep bestaande uit Agrarisch Collectief Weidehof Krimpenerwaard, ANV Lopikerwaard, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Gemeente Krimpenerwaard, PPP-Agro Advies en Waaloord VOF.


Waar

In de polders Bonrepas, Noord-Zevender, Vlist-Oostzijde en Groot-Keulevaart, een gebied van ca. 350 hectare, bij 21 melkveehouders.


Wat

De boeren werken aan verduurzaming van de melkveehouderij. Door de aanleg van waterinfiltratiesystemen (WIS) waardoor de bodemdaling en daardoor de uitstoot van broeikasgassen (met name CO₂) vermindert, het verbeteren van de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Aan het project zijn twee studiegroepen Adaptieve Kringlooplandbouw verbonden, gericht op een goede inpassing van de waterinfiltratie systemen. En een meer duurzame bedrijfsvoering bij de deelnemende boeren, zoals het verbeteren van de mineralenhuishouding. Hiermee hopen zij ook de ammoniakuitstoot en de uitspoeling van nutriënten te verminderen. Tevens vindt monitoring plaats om antwoord te krijgen op de vraag of de diepere ligging van het waterinfiltratiesysteem effect heeft op de waterkwaliteit. De bodemdaling wordt gemeten met INSAR (satelliet). Op een viertal percelen vindt een pilot plaats met een actief waterinfiltratiesysteem
(drukdrainage) en weidevogelbeheer.

Gebied