Klimaatslim Boeren in de polder de Ronde Hoep

In deze polder werken 15 agrariërs samen aan toekomstbestendige landbouw

De agrariërs in polder De Ronde Hoep hebben in 2021 het initiatief genomen om samen met agrarisch collectief Noord-Holland Zuid, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Landschap Noord-Holland, gemeente Ouder-Amstel en de provincie Noord-Holland een gebiedsproces te starten.


Waar

Polder de Ronde Hoep ten zuiden van Amsterdam, een gebied van ruim 1000 ha.


Wat

De 15 agrariërs zijn integraal aan de slag gegaan met de thema’s vitale landbouw, bodemdaling en broeikasgassen, waterkwantiteit, waterkwaliteit, biodiversiteit, stikstof en energie. Er zijn thematische werkgroepen (bouwsteengroepen)  onder voorzitterschap van één van de agrariërs. PPP-Agro Advies en ORG-ID begeleiden het proces. Ook Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is betrokken.

  • De focus ligt op het realiseren van waterinfiltratie (WIS) op verschillende percelen. Met de agrariërs die dat willen, en in nauwe samenwerking met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, wordt daarvoor een plan uitgewerkt. Ook waterkwaliteit en biodiversiteit hebben volop aandacht.
  • Er lopen ook pilots voor andere maatregelen om bodemdaling tegen te gaan. Daarvoor zijn experimenten gestart rond greppelinfiltratie en loopt een pilot met klei in veen op.
  • In het noordwestelijk peilgebied en het reservaat wordt bij wijze van pilot voor een periode van 3 jaar (oktober 2023 t/m september 2026) jaarrond het zomerpeil (dit peil is hoger dan het winterpeil) gehanteerd en wordt dit vaste peil ook in het reservaat gehandhaafd (in plaats van het bestaande flexibele peil). Met het verhogen van het winterpeil remmen we de bodemdaling en reduceren we de uitstoot van broeikasgassen. Tevens verwachten we dat door een vast peil te hanteren in het weidevogelreservaat de oeverafkalving wordt beperkt en er meer begroeiing van de oever komt met een positief effect voor de waterkwaliteit.

Gebied

De Ronde Hoep