Klimaatslim Boeren in de polder de Ronde Hoep

De agrariërs in polder De Ronde Hoep hebben het initiatief genomen om samen met agrarisch collectief Noord-Holland Zuid, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Landschap Noord-Holland, gemeente Ouder-Amstel en de provincie Noord-Holland een gebiedsproces te starten.


Waar

Polder de Ronde Hoep ten zuiden van Amsterdam, een gebied van ruim 1000 ha.


Wat

De agrariërs willen integraal aan de slag met de thema’s vitale landbouw, bodemdaling en broeikasgassen, waterkwaliteit, biodiversiteit, stikstof en energie. Voor elk onderdeel staat een werkgroep met betrokkenen, onder voorzitterschap van een van de agrariërs aan de lat. PPP-Agro Advies en ORG-ID begeleiden het proces.

  • De focus ligt op het realiseren van waterinfiltratie (WIS) op verschillende percelen. Met de agrariërs die dat willen en in nauwe samenwerking met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, wordt daarvoor een plan uitgewerkt, met oog voor de andere thema’s.
  • Er is belangstelling voor andere maatregelen om bodemdaling tegen te gaan. Daarvoor starten experimenten rond klei in veen en greppelinfiltratie.

Gebied

De Ronde Hoep