Klimaatslim Boeren in polders Zoeterwoude

Verkennningen in twee polders

LTO afdeling Rijn- en Vlietlanden ziet in 2023 kansen om in twee polders in hun werkgebied om bodemdaling en daarmee broeikasgasreductie aan te gaan pakken. 2024 staat in het teken van plannen uitwerken en financiering regelen.


Waar

De Grote Westeindse polder (ca 491 ha) en de Oostbroekpolder (ca 470 ha) in de gemeente Zoeterwoude. De Oostbroekpolder is en typische veenweidepolder met een behapbaar aantal agrariers. De Grote Westeindse polder heeft naast agrariërs ook veel particuliere grondeigenaren en een terreinbeheerdende organisatie. De polders liggen in het beheergebied van Hoogheemraadschap van Rijnland.


Wat

Duidelijk moet gaan worden welke maatregelen de agrariërs/grondeigenaren willen en kunnen nemen, welke gebiedspartij welke rol kan nemen in de uitvoeringsfase en wat allemaal moet worden geregeld om tot uitvoering te komen. José van Miltenburg en PPP-Agro Advies voeren de verkenning uit. Andere betrokken partijen zijn Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Zuid-Holland en Gemeente Zoeterwoude.

De verkenning met boeren/grondeigenaren gaat in op vragen als: welke agrariërs/eigenaren willen meedoen met welke maatregelen? Welke maatregelen zijn effectief? Welke praktische kennisvragen zijn er nog over waterbeheer, bodem etc? Welke kansen zijn er voor duurzaamheidsmaatregelen, agrarisch natuurbeheer? Hoe het uitvoeringsproject te organiseren (penvoering, financiering.e.d)? Wat zijn (beleids) voorwaarden?

Op basis van deze verkenning (fase 1) kunnen partijen een gefundeerd besluit nemen om al dan niet over te gaan tot deze fase 2 (het uitwerken van een uitvoeringsplan / opstellen subsidieaanvraag).

Gebied

Polders Zoeterwoude