Klimaatslim Boeren in polders Zoeterwoude

Verkennningen in twee polders

LTO afdeling Rijn- en Vlietlanden ziet kansen om in twee polders in hun werkgebied om bodemdaling en daarmee broeikasgasreductie aan te gaan pakken. Duidelijk moet gaan worden welke maatregelen de agrariërs/grondeigenaren willen en kunnen nemen, welke gebiedspartij welke rol kan nemen in de uitvoeringsfase en wat allemaal moet worden geregeld om tot uitvoering te komen.


Waar

De Grote Westeindse polder (ca 491 ha) en de Oostbroekpolder (ca 470 ha) in de gemeente Zoeterwoude. De Oostbroekpolder is en typische veenweidepolder met een behapbaar aantal agrariers. De Grote Westeindse polder heeft naast agrariers ook veel particuliere grondeigenaren en een terreinbeheerdende organisatie.


Wat

Een verkenning met boeren/grondeigenaren over o.a. welke agrariërs/eigenaren willen meedoen met welke maatregelen? welke maatregelen zijn effectief, welke praktische kennisvragen zijn er nog over waterbeheer, bodem etc? welke kansen zijn er voor duurzaamheidsmaatregelen, agrarisch natuurbeheer etc. Hoe te organiseren (penvoering, financiering.e.d)? wat zijn (beleids) voorwaarden?
Op basis van deze verkenning (fase 1) kunnen partijen een gefundeerd besluit nemen om al dan niet over te gaan tot deze fase 2 (het uitwerken van een uitvoeringsplan / opstellen subsidieaanvraag).

Gebied

Polders Zoeterwoude