Klimaatslim Boeren in polder Noordzijde – de Bree – Weijland

ANV De Parmey en HDSR verkennen kansen aanpakken bodemdaling.


Waar

Polders ten noorden van de Oude Rijn tussen Bodegraven en Woerden (Noordzijderpolder, polder Weijland en polder de Bree). Het gebied heeft te maken grote hoogteverschillen vanaf Oude Rijn naar het noorden waar zeer beperkte drooglegging is (en onderbemalingen). Aangrenzend is een NNN gebied wat in de toekomst een ander peil krijgt.


Wat

Verkenning welke maatregelen geschikt zijn op welke percelen, inventarisatie wensen van grondeigenaren. Maatwerk is gezien diversiteit grondslag en watersysteem van belang. Na een gebiedsavond over de bodemdaling in 2021, waar ca. 25 grondeigenaren aanwezig waren zijn 14 individuele gesprekken gevoerd met overwegend melkveehouders. Dat waren goede gesprekken waar veel informatie is opgehaald. Conclusie eind 2022 was dat aanleg van WIS in deze polders ingewikkeld is, en niet het juiste moment om grootschalig mee aan de slag te gaan. Wel zijn andere onderwerpen opgepakt: monitoring greppelinfiltratie en verkenning klein op veen (aanbrengen kleilaag 1-20 cm). Daarnaast werkt HDSR aan mogelijke wateroverlast, maatregelen vanuit het Raamwaterplan en peilbesluit.

Gebied

Project Noordzijde – de Bree – Weijland