Klimaatslim Boeren in polder Nieuwe Keverdijksepolder e.o.

Dit is een initiatief in meerdere polders in Noord-Holland


Waar

Nieuwe Keverdijksepolder, Zuiderpolder Beoosten Muiden en Noorderpolder Beoosten Muiden, grofweg tussen Naardermeer, Vecht, Markermeer. Totaal gebied ca 1150 ha.


Wat

Ten westen van het Naardermeer is eind 2022 een verkenning voor een polderaanpak gestart met als eerste insteek bodemdaling, maar ook andere thema’s zoals biodiversiteit en duurzame bedrijfsvoering. De verkenning volgde op het initiatief van de LTO Noord afdeling en agrarisch collectief Noord-Holland Zuid om kansen voor de aanpak van bodemdaling samen met de boeren in deze polders in kaart te gaan brengen. Na aanvraag van financiering bij KsBoV werd aan ORG-ID en PPP Agro Advies de opdracht verleend voor de verkenning via keukentafelgesprekken.

De resultaten van de verkenning leidde tot de conclusie van de boeren om samen aan de slag te gaan in een integraal polderproces. In juli 2023 ging dat formeel van start, financieel mogelijk gemaakt via een bijdrage vanuit het Groene Uitwegprogramma en een SABE subsidie die met voorziene blik was aangevraagd. In het polderproces zijn ook waterschap Amstel, Gooi en Vecht, provincie Noord-Holland en gemeente Gooise Meren nauw betrokken.
Extra uitdaging én kans hierbij is de parallel lopende tweede fase van een kavelruilproces. De boeren wachtten al lang op de start van dit vervolg zodat zij meer duidelijkheid krijgen voor mogelijkheden van toekomstplannen. Tegelijkertijd zou je de kavelruil juist ook in dienst willen laten staan van een gezámenlijke toekomstvisie op de polder. Daarom is er veel uitwisseling tussen de twee trajecten.

De meeste energie van de boeren ging uit naar het nader onderzoeken van de ernst van de bodemdaling en het duidelijk krijgen van de actuele prestatie op polderniveau ten opzichte van de doelstellingen uit het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Deze thema’s zijn dan ook als prioriteit gesteld. Van daaruit wordt toegewerkt naar een gezamenlijk toekomstplan. Een plan dat haalbaar en uitvoerbaar is, uitgaat van een economisch en ecologisch gezonde melkveehouderij en kansen biedt voor verbetering van de provinciale opgaven.

Kern van de aanpak is een slagvaardige, actiegerichte manier van samen leren.

Gebied

Project Nieuwe Keverdijksepolder