Project Nieuwe Keverdijksepolder

De keukentafelgesprekken met de boeren zijn afgerond. Het gaat dan om 19 gesprekken met ruim 90% van de grondeigenaren. Naast de kansen voor bodemdalingremmende maatregelen en grondzaken, zijn andere thema’s besproken die de boeren raken. Zoals hun zorgen, wensen en ideeën rondom managementmaatregelen stikstof, versterken biodiversiteit en waterkwaliteit en -beheer. Nu is het tijd voor de volgende fase: met alle betrokken partijen de toekomstbestendige maatregelen, kansen en voorwaarden te verkennen. Wat wel en wat niet?

Kernthema voor de boeren in de Nieuwe Keverdijksepolder is (net als voor andere boeren in andere polders) het economisch en ecologisch volhoudbaar verdienmodel voor agrarisch ondernemers. Hoe kunnen bestaande bedrijven toekomstbestendig worden gemaakt en welke kansen liggen er in het gebied? Een extra uitdaging in de Nieuwe Keverdijksepolder is de parallel lopende kavelruil.

Komende periode werken de boeren, samen met agrarisch collectief Noord-Holland Zuid, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Provincie Noord-Holland, aan een polderplan en -financiering.