Wat zijn de effecten van verschillende maatregelen tegen bodemdaling op (broeikasgas)emissies, biodiversiteit, bodemleven en waterkwaliteit? Belangrijke vragen waar in allerlei landelijke programma’s en kennisnet­werken kennis over wordt verzameld en gedeeld. Specifiek voor de verschillende type veenweiden. Zoals door het Nationaal Onderzoeksprogram­ma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Daar kunnen nieuwe polderinitiatieven hun winst mee doen.