Op 28 jun 2019 heeft het Kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/28/kamerbrief-voorstel-voor-een-klimaatakkoord). Met de plannen voor het veenweidegebied (blz 137-140 ) zet het kabinet in om in het veenweidegebied in 2030 een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 1Mton CO2-eq. te realiseren. Dat wil het Kabinet bereiken via een maatregelenmix van onderwaterdrainage, natte teelten, agrarisch natuurbeheer en verhoging van het zomerwaterpeil.

Toekomstperspectief met een verdienmodel
De maatregelen worden afgestemd op het toekomstperspectief voor de boeren, de waterhuishoudkundige mogelijkheden en het type veenweidegebied met meer ruimte voor weidevogels en versterking van biodiversiteit. Dit vraagt om maatwerk waarbij het bedrijfsperspectief van de boer het uitgangspunt is en bestaande verdienmodellen niet worden losgelaten voordat er alternatieve verdienmodellen beschikbaar zijn.

Pilots, kennisontwikkeling en uitrol
Vanaf 2021/2023 moet de uitrol van start gaan op 90.000 ha veenweidegebied (zie tekstvak). Tot die tijd ligt de nadruk op extra pilots op polder- of peilvak-niveau en gezamenlijke kennisontwikkeling (monitoring/ evaluatie/ beheer- en verdienmodellen) onder leiding van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB).

Samen! én een grote rol voor eigenaren/collectieven
De veenweide problematiek is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen. Gefaciliteerd door de provincies is een grote rol voorzien voor bestaande samenwerkingsverbanden, agrarische collectieven en gebiedsprocessen. Ook is er aandacht voor gezamenlijke kennisontwikkeling

Rijk stelt bijdrage beschikbaar
Het Rijk stelt voor veenweidegebieden tot 2030 een bedrag van € 176 miljoen beschikbaar onder voorwaarde dat er aanvullende financiering komt van provincies, waterschappen en boeren.

Ook komt er een bedrag vrij van € 100 miljoen voor een vrijwillige stoppersregeling (o.a. opkoop van rechten) en wil het rijk incidenteel geld inzetten om de aanpak een impuls te geven.

Voorstellen sluiten goed aan bij aanpak Klimaatslim Boeren op Veen
De voorstellen sluiten goed aan bij de beweging die Klimaatslim Boeren al heeft ingezet in de polders Portengen/Kortrijk, polders bij de Vlist en Bodegraven Noord. Klimaatslim Boeren hoopt dat er de komende tijd vanuit het Klimaatakkoord nieuwe polderprocessen kunnen worden opgestart. Aan de bottom-up energie zal het niet liggen: 10 polders in het westelijke veenweidegebied hebben belangstelling voor de Klimaatslim boeren-aanpak.