Kennis BBQ

Op 13 oktober vond bij de Boerinn in Kamerik de Kennis BBQ van Klimaatslim Boeren op Veen plaats. Een avond die startte met een stevige BBQ waaraan een gevarieerd gezelschap deelnam; agrariërs, waterschappen, draineurs, beleidsmedewerkers, vertegenwoordigers van onderzoeksinstellingen en gemeente. Hun gemeenschappelijke deler? Interesse en betrokkenheid bij duurzame agrarische ontwikkelingen in de veenweiden. Daarom werden als ‘hoofdgerechten’ ook kennis en inzichten uit onderzoek en praktijk geserveerd.

Peilstok in de polders

Wat gebeurt er in de polders, wat zijn de uitdagingen, successen en lastige hobbels? Dijkgraaf Jeroen Haan van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) ging erover in gesprek met Mieke Vergeer en José van Miltenburg van de agrarische collectieven. Vanaf de start van Klimaatslim Boeren op veen betrokken bij de polderprocessen weten zij ‘hoe het werkt’ om van eerste idee tot concrete uitvoering te komen. En dat daarbij enthousiasme, energie en volharding net zo belangrijk zijn als tijd en geld. Hoewel dat laatste natuurlijk wel bepalend is voor het uiteindelijk polderbreed kunnen uitrollen van WIS, zoals in Vlist.

Waterschap actieve rol in polderprocessen

Waterinfitratie (WIS) is een van de meest bekende bodemdalingremmende maatregelen. Dat wil niet zeggen dat WIS ook overal wordt toegepast of dat er geen vragen over zijn. Waterschapbestuurders Bert de Groot van HDSR en Arjan Van Rijn van AGV weten maar al te goed dat meer, en ook andere technieken en innovaties nodig zijn om bodemdaling en broeikasgasemissies af te remmen. Zoals klei in veen en greppelinfiltratie bijvoorbeeld. Maar ook dat WIS zelf nog doorontwikkeld moet en kan worden als het gaat om techniek en gebruik van duurzame materialen. Daarbij is het belangrijk om in gezamenlijkheid kennis te ontwikkelen en delen. Leren van elkaar, meekijken, voelen en proeven wat er gebeurt. Alleen dan kun je maatwerk per polder bieden, want wat op de ene plek werkt, is niet per definitie ook elders uit te rollen.

Kennis-carrousel

Na het plenaire deel konden alle deelnemers meedraaien in de kennis-carrousel waarin in steeds 20 minuten kennis over klimaatslimme thema’s werd gedeeld:

  • Klei in veen: over het aanbrengen van klei in de veenweiden Door: Maaike van Agtmaal, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut
  • Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV): stand van zaken Door: Pui Mee Chan, programmamanager NOBV
  • Valuta voor veen: Verdienmodel voor veenweidegebieden Door: Alex Ouwehand, directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Onderwerpen die stof tot nadenken geven maar ook tijdens de borrel deelnemers tot laat ‘aan de praat’ hielden. Al met al een geslaagde netwerk-avond die naar meer smaakt.