Wij.land is de Nederlandse tak van de wereldwijd opererende coöperatie Commonland en focust zich met haar activiteiten en boerennetwerk op het westelijke veenweidegebied. Eind vorig jaar is Wij.land gestart met de pilot Rabo Carbon Bank i.s.m. 10 boeren in het westelijk veenweidengebied en de Rabo Carbon bank. De intentie van de pilot is een model te vinden voor een duurzaam verdienvermogen voor de boer in het veenweidengebied. Begin maart vond kennisuitwisseling plaats over dit initiatief.

Het interessante aan dit initiatief is dat de vergoeding voor boeren is gebaseerd op een keuzemenu van 8 maatregelen om CO2 vast te leggen op veen. Het verhogen van de grondwaterstand met waterinfiltratiesystemen is er één van. Andere opties zijn o.a. kruidenrijkgrasland, niet scheuren van grasland, geen kunstmest. Lastige puzzel is de onderbouwing van de hoeveelheid vastgelegde CO2: welk wetenschappelijk gevalideerd model doet recht aan de bedrijfspraktijk en kost geen vermogen aan monitoring? Ook de vergoeding is nog niet hoog genoeg om echt als verdienmodel te gaan fungeren. Maar juist de integrale, kringloopinsteek van Wij.land maakt het een interessante pilot die aansluit op maatschappelijke ontwikkelingen. Wij.land en Klimaatslim Boeren op Veen zullen elkaar vaker opzoeken.

Meer info via Wij.land.