Binnen een week tekenden zowel een groep boeren in Kockengen als rond De Vlist voor de aanleg van onderwaterdrainage. Daarmee blijkt dat er vaart komt in de strijd tegen bodemdaling in het gebied van de Stichtse Rijnlanden.

Om welke projecten gaat het?

Tien melkveehouders leggen gezamenlijk 230 hectare onderwaterdrainage aan in de polders Kortrijk en Portengen in Kockengen. Dit project hangt samen met Kockengen Waterproof, tegen wateroverlast.

In De Vlist (Krimpenerwaard en Lopikerwaard) gaat het om twintig boeren die tezamen 350 hectare aan drains willen aanleggen. Dit project hangt samen met maatregelen die de waterkwaliteit verbeteren en de melkveehouderij moeten verduurzamen.

Zijn de projecten vergelijkbaar?

Ja, in beide gevallen gaat het om de strijd tegen bodemdaling in het kader van het programma Klimaatslim boeren op veen.

Ook worden beide projecten van onderaf gedragen door de boeren in het gebied, samen met en begeleid door partijen als agrarische natuurverenigingen, het gebiedscollectief, de gemeente en het waterschap.

In elk project zorgen de provincies (Zuid-Holland en Utrecht) voor een deel van de financiering.

Zijn er ook verschillen?

Ja, in De Vlist worden ook twee studiegroepen Adaptieve Kringlooplandbouw verbonden aan het project, gericht op een duurzamere bedrijfsvoering bij de deelnemers.

Ook wordt bij vier deelnemers drukdrainage aangelegd, net als bij de proef Sturen met Grondwater in Spengen. In Kockengen gaat het om gewone onderwaterdrainage in twee peilvakken, die door het waterschap worden bestuurd via het winter- en zomerpeil.

Is het toeval, twee projecten in dit gebied?

Nee. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden timmert al langer aan de weg met het faciliteren van onderwaterdrainage en heeft recent veel ervaring opgedaan met de projecten Spengen en Lange Weide.

De ervaringen in Lange Weide leveren technische verbeteringen op bij de aanleg van de drains, waar de nieuwe projecten van profiteren. In Spengen worden lessen getrokken uit het zelf sturen met waterpeil door de boeren.

Ook helpen de bestaande voorbeelden andere groepen boeren over de streep. Er zitten nog meer bodemdalingsprojecten in de pijplijn in dit waterschap.

Zijn er nog bijzonderheden?

De boeren gaan ook experimenteren met biodrains die gemaakt zijn van aardappelzetmeel en vlas. Deze drains vergaan in de loop der tijd, maar moeten 25 jaar mee kunnen. In Kockengen komen per deelnemer ongeveer 2 hectare van zulke drains te liggen, die wel een stuk duurder zijn.

Bron: Nieuwe Oogst