Diverse partijen hebben in het kader van het Klimaatakkoord de handen ineen geslagen in een landelijk onderzoek naar broeikasgasemissies in het veenweidegebied, het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). De doelstelling van KSBoV, die hierbij aansluit, wordt uitgelegd in dit document. Samengevat wil het NOBV inzicht krijgen in:

  • De emissies uit het veenweidegebied; soorten veen en vormen grondgebruik
  • Het effect van emissie-reducerende maatregelen kwantificeren; onder andere natte teelten en waterinfiltratiesystemen
  • Een goede, kosteneffectieve meetmethode bepalen om deze emissie te meten
  • Emissies voorspellen door bestaande broeikasgas- en bodemdalingsmodellen te verbeteren.

Bodemdaling en broeikasgassen

Het is bekend dat er bij bodemdaling broeikasgassen vrijkomen. Maar hoe dit proces werkt…? Men wil graag meer inzicht krijgen in de emissies uit het veenweidegebied (soorten veen en vormen grondgebruik). En wat is het effect van emissie-reducerende maatregelen, bijvoorbeeld natte teelten en een waterinfiltratiesysteem, op deze emissies. Is het mogelijk om een goede, kosteneffectieve meetmethode te bepalen om deze emissie te meten? En kunnen we emissies voorspellen door bestaande broeikasgas- en bodemdalingsmodellen te verbeteren?

Samen kennis ontwikkelen

Om deze vragen te antwoorden hebben diverse partijen de handen ineen geslagen om te komen tot een onderzoek naar broeikasgasemissies in het veenweidegebied. Het onderzoeksvoorstel is uitgewerkt door een consortium van kennisinstellingen en universiteiten (Deltares, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit Nijmegen, WUR, WenR, TU Delft, B-ware, VU Amsterdam).

Meten in het veld – broeikasgassen

Het onderzoek maakt optimaal gebruik van bestaande meetsites en pilots naar waterinfiltratiesystemen, drukdrainage en natte teelten. Bijvoorbeeld bij het project in de polders bij Vlist en misschien in Spengen.  Klimaatslim boeren op veen draagt ook financieel bij aan dit landelijke onderzoek waarvan STOWA opdrachtgever is. Het onderzoek is gestart in 2019. Deze poster van het NOBV geeft een overzicht van de uitstoot van broeikasgassen door veenafbraak en maatregelen waaraan wordt gemeten in het onderzoeksprogramma.

Bodemdaling en ecologie

Bodemdaling remmende maatregelen hebben ook effect op de agrarische bedrijfsvoering en op de biodiversiteit in het veenweide gebied. Men wil graag inzicht krijgen in deze relaties. Daarom financiert Klimaatslim boeren het doctoraal onderzoek van de universiteit Utrecht naar “Effecten van bodemdaling beperkende maatregelen en veranderingen in agrarische bedrijfsvoering op de biodiversiteit in het veenweidegebied”. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de effecten van bodemdaling remmende maatregelen in samenwerking met de daarbij behorende agrarische bedrijfsvoering en ecologische maatregelen op de biodiversiteit van het veenweidegebied. Men wil een instrument ontwikkelen waarmee biodiversiteitseffecten voorspelt kunnen worden. Deze kennis wordt vervolgens gebruikt voor toekomstverkenningen, bijvoorbeeld in het kader van verduurzaming van het veenweidegebied.

Meten in het veld – ecologie

Het onderzoek is gestart in september 2019. De onderzoeker van de universiteit Utrecht zal regelmatig in het veld te vinden zijn.

Andere initiatieven buiten de regio

Andere partijen en boeren zijn ook bezig met experimenten en kennisontwikkeling om de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan.

Zie ook: