Symposium Klimaatslim Boeren op Veen op 13 maart 2024

Op woensdag 13 maart a.s. delen we de oogst van 5 jaar Klimaatslim Boeren op Veen. Want dat ‘de kracht van onderop’ en ‘al doende leren’ wérkt, hebben we de afgelopen jaren wel kunnen zien. In vier polders zijn maatregelen voor bodemdaling/CO2reductie en versterken biodiversiteit en waterkwaliteit al in uitvoering; circa 1000 ha. Daarnaast verkennen nog eens acht polders de mogelijkheden voor klimaatslimme én andere maatregelen!

Dat verdient aandacht! Er is energie en daadkracht om door te pakken. Want we willen graag samen door met Polderaanpak 2.0 in de context van de nieuwe aanpak voor het landelijk gebied. Maar hoe dan…? Dat is precies waar we het op 13 maart a.s. ook over gaan hebben met elkaar. Want als het om klimaatslim boeren gaat, zijn we nog niet klaar. Denk en doe je mee?

Download hier de uitnodiging en het programma van het symposium op 13 maart a.s in Zegveld


Meld je hier aan voor het symposium


Nieuwe Keverdijksepolder e.o.; polderproces in voorbereiding

De keukentafelgesprekken met de boeren zijn afgerond. Het gaat dan om 19 gesprekken met ruim 90% van de grondeigenaren. Naast de kansen voor bodemdalingremmende maatregelen en grondzaken, zijn andere thema’s besproken die de boeren raken. Zoals hun zorgen, wensen en ideeën rondom managementmaatregelen stikstof, versterken biodiversiteit en waterkwaliteit en -beheer. Nu is het tijd voor de volgende fase: met alle betrokken partijen de toekomstbestendige maatregelen, kansen en voorwaarden te verkennen. Wat wel en wat niet?

Kernthema voor de boeren in de Nieuwe Keverdijksepolder is (net als voor andere boeren in andere polders) het economisch en ecologisch volhoudbaar verdienmodel voor agrarisch ondernemers. Hoe kunnen bestaande bedrijven toekomstbestendig worden gemaakt en welke kansen liggen er in het gebied? Een extra uitdaging in de Nieuwe Keverdijksepolder is de parallel lopende kavelruil.

Komende periode werken de boeren, samen met agrarisch collectief Noord-Holland Zuid, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Provincie Noord-Holland, aan een polderplan en -financiering.

Voortgangsrapport Actieprogramma Aanpak veenweiden

Pilots voor kennisontwikkeling, samenwerking met inwoners, bedrijfsleven en medeoverheden en participatie in onderzoeks- en overlegorganen ten behoeve van bodemdalingremmende maatregelen en waterkwaliteit ….

Lees in het voortgangsrapport hoe waterschap Amstel, Gooi en Vecht de afgelopen 3 jaar concreet aan de slag is geweest met het Actieprogramma Aanpak veenweiden.