Tien melkveehouders Kockengen leggen onderwaterdrainage aan

Tien boeren in de omgeving van Kockengen (UT) hebben een intentieverklaring ondertekend, waarmee ze aangeven aan de slag te willen om bodemdaling van veengrond tegen te gaan. Dit gebeurt door gezamenlijk onderwaterdrainage aan te leggen in de polders Kortrijk en Portengen.

In totaal wordt er onder 230 hectare onderwaterdrainage aangelegd. Het proces wordt begeleid door Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen (RVV). De coöperatie vraagt dan ook subsidie aan bij de Europese Unie en Provincie Utrecht om de aanleg te financieren. ‘Onderwaterdrainage is namelijk nog een redelijk nieuw fenomeen, en deze boeren werken met hun gronden mee aan een pilot waarin de effectiviteit en werking van het systeem nader wordt onderzocht’, zo meldt RVV. ‘De boeren gaan ook experimenteren met zogenaamde bio-drains die gemaakt zijn van aardappelzetmeel en op den duur geen resten achterlaten in de bodem.’

Slootpeil

De veenbodem in de polders Kortrijk en Portengen zakt per jaar gemiddeld 1 centimeter. De onderwaterdrainage zorgt ervoor dat de grondwaterstand het slootpeil beter volgt. Daarvoor worden in het perceel, onder het lootwaterpeil, drains aangelegd. Naar inschatting zorgt de drainage voor vermindering van bodemdaling met 30 tot 50 procent. Daarnaast zorgt het ook voor vermindering van CO2-uitstoot.

Kennis overdragen

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ondersteunt het project van RVV< door de polderpeiler in het gebied te herzien, om de onderwaterdrainage zo effectief mogelijk te maken. Daarnaast gaat het waterschap de opgedane kennis van dit project ook inzetten op al lopende proeven in de polder Spengen en in de polder Lange Weide bij Driebruggen.

Bron: Agraaf.nl

Boeren in actie tegen bodemdaling

Kockengen – Tien melkveehouders in de omgeving van Kockengen hebben donderdag een intentieovereenkomst ondertekend waarmee ze aangeven dat ze samen aan de slag willen om de bodemdaling van de veengrond verder te beperken. Zij doen dat door de gezamenlijke aanleg van zogenaamde onderwaterdrainage.

De boeren in de Kockengens polders Kortrijk en Portengen willen graag dat hun polders ook voor de toekomstige generaties geschikt blijven om te kunnen boeren. Daarom wordt de bodemdaling op polderniveau aangepakt. Samen leggen zij in deze polders 230 hectare aan.

Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen heeft het polderproces begeleid en vraagt voor deze klimaat-slimme boeren subsidie aan bij de EU en de Provincie Utrecht om de aanleg te financieren. Onderwaterdrainage is namelijk nog een redelijk nieuw fenomeen, en deze boeren werken met hun gronden mee aan een pilot waarin de effectiviteit van het systeem nader wordt onderzocht. De boeren gaan ook experimenteren met zogenaamde bio-drains die gemaakt zijn van aardappelzetmeel.

Het project wordt ondersteund door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, die de polderpeilen gaat herzien om deze onderwaterdrainage zo effectief mogelijk te maken. De inschatting is dat deze techniek ervoor zorgt dat de bodemdaling vermindert met 30 tot 50% en de CO2-emissie met evenveel.

Bron: Vechtstroom.nl

Boeren De Vlist gaan voor 350 hectare drainage

Met de aanleg van 450 kilometer onderwaterdrainage in 350 hectare willen melkveehouders samen met andere partijen de bodemdaling in het Groene Hart afremmen.

Daarvoor tekenden twintig boeren afgelopen week de ‘Intentieovereenkomst Klimaatslim boeren’ voor de polders bij de Vlist, samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), ANV Weidehof Krimpenerwaard, ANV Lopikerwaard en gemeente Krimpenerwaard.

De inzet is het nemen van maatregelen tegen bodemdaling, verbetering van de waterkwaliteit en verduurzaming van de melkveehouderij in de polders Bonrepas, Noord-Zevender, Vlist-Oostzijde en Groot Keulevaart.

Kringlooplandbouw

Aan het project zijn twee studiegroepen Adaptieve kringlooplandbouw verbonden. Die richten zich op een meer duurzame bedrijfsvoering bij de deelnemende boeren, zoals het verbeteren van de mineralenhuishouding. Het idee is dat daarmee de uitstoot van ammoniak en uitspoeling van nutriënten verminderd wordt.

Bij vier deelnemende boeren wordt drukdrainage aangelegd, op dezelfde manier als bij de proef Sturen met Grondwater in Spengen. Daarmee kunnen de boeren zelf de grondwaterstand regelen.

Gezamenlijk

‘Ik vind het geweldig dat de boeren gezamenlijk het probleem van bodemdaling aanpakken en daarbij ook duurzaamheid en biodiversiteit meenemen’, reageert hoogheemraad Bert de Groot van HDSR.

Bron: Nieuwe Oogst

Boeren Portengen en Kortrijk gaan voor onderwaterdrainage

Tien melkveehouders gaan gezamenlijk 230 hectare onderwaterdrainage aanleggen in de polders Kortrijk en Portengen.

Op 7 februari hebben ze een intentieovereenkomst ondertekend waarmee ze aangeven dat ze samen aan de slag willen om de bodemdaling van de veengrond verder te beperken in hun polders. De aanleg van onderwaterdrainage wordt onderdeel van een pilot waarin de effectiviteit en werking van het systeem nader wordt onderzocht.

Biodrains

De boeren gaan ook experimenteren met zogenaamde bio-drains die gemaakt zijn van aardappelzetmeel en op den duur geen resten achterlaten in de bodem. Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen heeft het polderproces begeleid om tot deze stap te komen en vraagt subsidie aan bij de EU en provincie Utrecht om de aanleg te financieren.

Polderpeilen

Het project wordt ondersteund door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, die de polderpeilen gaat herzien om dit onderwaterdrainagesysteem zo effectief mogelijk te maken. Het waterschap zet de opgedane kennis met de lopende proeven met onderwaterdrainage in de naburige polder Spengen en in de polder Lange Weide bij Driebruggen in.

Bron: Nieuwe Oogst

Boeren in Kockengen werken samen om bodemdaling aan te pakken

Tien melkveehouders in de buurtschappen Portengen en Kortrijk (nabij Kockengen) gaan samen aan de slag om bodemdaling van hun weilanden te beperken. Dit door middel van onderwaterdrainage.

In polders van Kortrijk en Portengen zakt de veenbodem gemiddeld 1 centimeter per jaar. Onderwaterdrainage zorgt ervoor dat via de grondwaterstand beter te beheren is.

In de bodem van de weilanden wordt – net onder het slootwaterpeil – een buizensysteem (drains) aangelegd. Dit gebeurt met een speciale machine; een ‘monoblade’ die de buizen in het weiland ‘snijdt’. Als de grondwaterstand laag is, wordt er water in het buizensysteem gepompt. Dit voorkomt dat de veenbodem verdroogt en dus verder inklinkt. Bij hoge grondwaterstanden kunnen de drains ook water afvoeren, zodat de weilanden niet te nat worden.

De inschatting is dat de bodemdaling hierdoor vermindert met 30 tot 50%. Ook de uitstoot van CO2 vermindert evenredig. Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen heeft het polderproces begeleid en vraagt voor deze klimaat-slimme boeren subsidie aan bij de EU en de Provincie Utrecht om de aanleg van het drainagesysteem te financieren.

Het project wordt ondersteund door het waterschap De Stichtse Rijnlanden. Het waterschap doet momenteel kennis op met onderwaterdrainage-proeven in de polder Spengen (ook nabij Kockengen) en in de polder Lange Weide bij Driebruggen.

Bron: Algemeen Dagblad

‘Klimaatslimme boeren’ leggen zelf drainage aan

Bron: Bericht in het Ad op 7 februari 2019

Bedrijvenproef Spengen: Sturen met grondwater

Sturen met grondwater is een innovatie die zich richt op actief grondwaterbeheer bij agrarische bedrijven in het veenweidegebied. De basisgedachte is dat de agrariër de grondwaterstand actief stuurt in de tijd en per perceel, los van het polderpeil. De bedrijvenproef in Spengen is de eerste bedrijvenproef Sturen met grondwater. Aan de proef doen zeven agrariërs in deze polder mee. De proef […]