Artikelen door Klimaatslimboeren

Slotaflevering Netvlist: realisatie van 352 ha WIS in de polders bij Vlist

Bij de start van de aanleg van waterinfiltratie bij 21 agrariërs in de polders bij Vlist, is over dit bijzondere polderproces een Netvlist-serie gemaakt. Daarin komen de verschillende invalshoeken bij een dergelijk proces in beeld en vertellen deelnemers en betrokkenen over hun ervaringen. In deze laatste, 7e aflevering, zoomen we in op het totale proces; […]

Webinar Drie jaar NOBV: waar staan we?

Benieuwd wat 3 jaar meten in de veenweiden heeft opgeleverd? Meld je dan aan voor het webinar van het NOBV op 3 juli. Onderzoekers delen inzichten en feiten over drie jaar meten, grondwaterstanden, maatregel-effect relaties en modelleren. En geven een doorkijk naar vervolgmetingen. Meld je hier aan

Polderkarren: kijken bij bodemdalingremmende maatregelen in de praktijk

In veel veenweidepolders zijn melkveehouders aan de slag met waterinfiltratie (WIS) om de bodemdaling af te remmen. Ook worden experimenten gestart met klei in veen, greppelinfiltratie en moldrains. En op de hoogwaterboerderij van KTC Zegveld wordt onderzocht wat ‘boeren bij hoog water’ betekent voor boer, koe, bodem, biodiversiteit en meer. Benieuwd? Ga mee polderkarren! Voor […]

Grond als motor in gebiedsproces Ronde Hoep

Vitale landbouw is een van de thema’s waarmee de agrariërs in de Ronde Hoep aan de slag zijn. Binnen dat thema heeft de ‘bouwsteengroep Vitale Landbouw’ uitgebreid onderzocht hoe agrariërs rendabel kunnen extensiveren binnen de bestaande bedrijfsopzet. Want voor behoud van omzet met minder dieren per ha, is meer land per bedrijf nodig. Echter, land […]

Nieuwe Keverdijksepolder e.o.; polderproces in voorbereiding

De keukentafelgesprekken met de boeren zijn afgerond. Het gaat dan om 19 gesprekken met ruim 90% van de grondeigenaren. Naast de kansen voor bodemdalingremmende maatregelen en grondzaken, zijn andere thema’s besproken die de boeren raken. Zoals hun zorgen, wensen en ideeën rondom managementmaatregelen stikstof, versterken biodiversiteit en waterkwaliteit en -beheer. Nu is het tijd voor […]

Werk in uitvoering in Meijepolder Laag

Het is zover! Afgelopen maart is bij elf boeren in de Meijepolder Laag gestart met de aanleg van een waterinfiltratiesysteem op 281 ha. Een belangrijke bodemdalingremmende maatregel die wordt gecombineerd met de herprofilering van de Dwarswetering. Door deze hoofdwatergang te herprofileren, wordt de waterberging vergoot, de opstuwing en de wateroverlast verkleind en de biodiversiteit en […]

Metingen laten effect van veenvernatting zien

Twee jaar meten wat een verhoogd slootwaterpeil en drukdrainage betekent voor bodemdaling, smaakt naar meer. Er is duidelijk effect te zien en er zijn plannen voor uitbreiding van de pilot. Lees meer: Metingen bij pilot drukdrainage geven boeren hoop

Co-financiering voor klimaatmaatregelen via Loket veenweideboeren

Boeren in het veenweidegebied van Noord-Holland kunnen vanaf eind april terecht bij het Loket veenweideboeren. Het loket is op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten m.b.t. klimaatmaatregelen en adviseert kosteloos over de kansen, investeringen en gevolgen. Lees meer